SCH 80 PVC Fittings

PVC Ball Valve 1/2" SCH 80

PVC Ball Valve 1/2" SCH 80

$4.00  $12.00

PVC Ball Valve 3/4" SCH 80

PVC Ball Valve 3/4" SCH 80

$5.00  $15.00

PVC Ball Valve 1" SCH 80

PVC Ball Valve 1" SCH 80

$6.00  $18.00

PVC Ball Valve 1-1/4" SCH 80

PVC Ball Valve 1-1/4" SCH 80

$7.00  $21.00

PVC Ball Valve 1-1/2" SCH 80

PVC Ball Valve 1-1/2" SCH 80

$8.00  $24.00

PVC Ball Valve 2" SCH 80

PVC Ball Valve 2" SCH 80

$9.00  $27.00

Ball Check Valve, 3/4" SCH 80 PVC

Ball Check Valve, 3/4" SCH 80 PVC

$11.90  $19.00

PVC Check Valve 1" SCH 80

PVC Check Valve 1" SCH 80

$15.00  $45.00

PVC Check Valve 1" SCH 80 Viton Seal

PVC Check Valve 1" SCH 80 Viton Seal

$20.00  $60.00

PVC Check Valve 1-1/4" SCH 80

PVC Check Valve 1-1/4" SCH 80

$22.00  $66.00

PVC True Union Ball Valve 1-1/4" SCH 80

PVC True Union Ball Valve 1-1/4" SCH 80

$11.00  $33.00

PVC True Union Ball Valve 1-1/2" SCH 80

PVC True Union Ball Valve 1-1/2" SCH 80

$12.00  $36.00

PVC Union 1/2" SCH 80 PVC

PVC Union 1/2" SCH 80 PVC

$3.00  $9.00

PVC Union 3/4" SCH 80 PVC

PVC Union 3/4" SCH 80 PVC

$3.50  $10.50