SCH 80 PVC Fittings

PVC Ball Valve 1/2" SCH 80

PVC Ball Valve 1/2" SCH 80

$4.00  $12.00

PVC Ball Valve 3/4" SCH 80

PVC Ball Valve 3/4" SCH 80

$5.00  $15.00

PVC Ball Valve 1" SCH 80

PVC Ball Valve 1" SCH 80

$8.00  $18.00

PVC Ball Valve 1-1/4" SCH 80

PVC Ball Valve 1-1/4" SCH 80

$7.00  $21.00

PVC Ball Valve 1-1/2" SCH 80

PVC Ball Valve 1-1/2" SCH 80

$8.00  $24.00

Check Valve, 3/4" SCH 80 PVC

Check Valve, 3/4" SCH 80 PVC

$38.00  $19.00

Check Valve 1" SCH 80 PVC Viton Seal

Check Valve 1" SCH 80 PVC Viton Seal

$39.00  $60.00

Check Valve 1-1/4" SCH 80 PVC

Check Valve 1-1/4" SCH 80 PVC

$41.00  $66.00

PVC True Union Ball Valve 1-1/4" SCH 80

PVC True Union Ball Valve 1-1/4" SCH 80

$11.00  $33.00

PVC Union 1/2" SCH 80 PVC

PVC Union 1/2" SCH 80 PVC

$3.00  $9.00

PVC Union 3/4" SCH 80 PVC

PVC Union 3/4" SCH 80 PVC

$3.50  $10.50

PVC Union 1" SCH 80 PVC

PVC Union 1" SCH 80 PVC

$5.00  $12.00

PVC Union 1-1/4" SCH 80 PVC

PVC Union 1-1/4" SCH 80 PVC

$5.00  $15.00

PVC Union 1-1/2" SCH 80 PVC

PVC Union 1-1/2" SCH 80 PVC

$6.00  $18.00