UV Ballasts

Ballast UV for GN-15

Ballast UV for GN-15

$155.00  $179.00

Ballast UVfor PC-6; PC-8; PC-12

Ballast UVfor PC-6; PC-8; PC-12

$115.00  $135.00

Ballast: S 14/14A & MP13/13A 120v/60Hz

Ballast: S 14/14A & MP13/13A 120v/60Hz

$98.00  $166.00

Ballast: S 14/14A & MP13/13A 220v/50Hz

Ballast: S 14/14A & MP13/13A 220v/50Hz

$98.00  $166.00

Ballast: S 1717A & MP16/16A 220v/50Hz

Ballast: S 1717A & MP16/16A 220v/50Hz

$79.00  $135.00

Ballast: S 17/17A& MP16/16A 120v/60Hz

Ballast: S 17/17A& MP16/16A 120v/60Hz

$113.00  $191.00

Ballast: S 23 & MP22 220v/50Hz

Ballast: S 23 & MP22 220v/50Hz

$88.00  $150.00

Ballast: S 37B/S50B & MP36B/MP49B SL-10A 118v/60Hz

Ballast: S 37B/S50B & MP36B/MP49B SL-10A 118v/60Hz

$168.00  $286.00

Ballast: S37B/S50B & MP36B/MP49B 220v/50Hz

Ballast: S37B/S50B & MP36B/MP49B 220v/50Hz

$55.00  $148.00

Ballast: S2400B/C &> 120v/60Hz

Ballast: S2400B/C &> 120v/60Hz

$265.00  $450.00

Ballast S2400B & Larger 220v/50Hz

Ballast S2400B & Larger 220v/50Hz

$278.00  $472.00

Ballast: MIN-1:1.5:3/ 12v

Ballast: MIN-1:1.5:3/ 12v

$203.00  $345.00

Ballast: MP & S Series:12v/Dc

Ballast: MP & S Series:12v/Dc

$429.00  $729.00

Ballast: MP & S Series:24v/Dc

Ballast: MP & S Series:24v/Dc

$609.00  $1,035.00

Ballast UV for PC-2; PC-3

Ballast UV for PC-2; PC-3

$84.00  $90.00

Ballast: S50C  120v 60 hz

Ballast: S50C 120v 60 hz

$98.00  $166.00